ⓘ Transport

Samochód

Słowo samochód utrwaliło się w języku polskim jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej, kiedy to zostało wybrane, w drodze konkursu, na słowo określające automobil. Termin samochód pochodzi od słów sam i chód, a więc określa pojazd samodzielnie się poruszający, czyli z własnym napędem. Spośród innych, branych pod uwagę słów, można wspomnieć określenie samojedź.

Transport kolejowy

Transport kolejowy – gałąź transportu lądowego obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego. Kolejowy system transportowy obejmuje infrastrukturę, czyli linie kolejowe, stacje dworce, przystanki, zaplecze techniczne. Drugim elementem systemu jest tabor kolejowy, czyli środki transportu np. lokomotywy i wagony. W systemie tym operują instytucje kolejowe, do których zaliczyć można przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury zarządy kolejowe. W ujęciu gospodarczym przewoźnicy świadczą usługi transportowe z ...

Transport w Hiszpanii

Transport w Hiszpanii Hiszpania jest krajem dobrze rozwiniętym, również pod względem transportu. Mimo niesprzyjającego ukształtowania powierzchni w około 90% jest ona krajem wyżynno-górskim ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć drogową i kolejową. System transportowy ma formę promienistą.

Lotnictwo

Lotnictwo – ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi. Lotnictwo dzieli się na cywilne i wojskowe. W węższym znaczeniu lotnictwo to nazwa gałęzi gospodarki, w tym przemysłu np. technologie wytwarzania materiałów, systemów czy oprogramowania stosowanego, architektury obiektów przemysłowych np. lotniska i wielkie kompleksy portów lotniczych, transportu, handlu np. dostawy dóbr i usługi pocztowo-kurierskie oraz usług społecznych np. samoloty-kliniki okulistyczne z użyciem statków powietrznych głównie samolotów. W ujęciu wojskowym lotnictwo to element powietrzny sił ...

Publiczny transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transportowej. Współcześnie do podstawowych środków transportu zbiorowego należą: kolej metro tramwaj w transporcie lądowym szynowym autobus w transporcie lądowym kołowym trolejbus w transporcie na wodach śródlądowych i morskich statek pasażerski samolot pasażerski. w transporcie powietrznym Transport zbiorowy jest przeciwstawiany transportowi indywidualnemu, cechującemu się specyficznymi warunkami komunikacyjnymi oraz brakiem regularności. Pub ...

                                     

ⓘ Transport

English version: Transport

Transport – przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków.

Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest to, obok łączności, dział gospodarki, które zwiększają użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni. Transport jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. Jego rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie – gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce. W połączeniu z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL transport-spedycja-logistyka.

                                     

1. Klasyfikacje transportu

Z punktu widzenia ekonomii transport polega na odpłatnym świadczeniu usług, których rezultatem jest najczęściej przemieszczenie osób i ładunków. Stąd też bierze się podstawowy podział transportu na transport pasażerski komunikację i transport towarowy ładunków.

Inna często stosowana klasyfikacja transportu obejmuje podział ze względu na środowisko, w którym dany rodzaj transportu się odbywa. Obejmuje ona:

 • transport powierzchniowy, w skład którego wchodzą
 • transport wodny
 • transport lądowy
 • Transport powietrzny którego znakomitą częścią jest transport lotniczy oraz

Transport lądowy można podzielić dalej na:

 • transport drogowy
 • transport kolejowy
 • transport rurociągowy

Inny sposób podziału transportu lądowego obejmuje:

 • transport podziemny np. metro
 • transport naziemny
 • transport nadziemny

Transport wodny można podzielić dalej na:

 • transport morski bliski oraz daleki
 • transport śródlądowy

Dodatkowo wyróżnić można transport mieszany, czyli odbywający się więcej, niż jedną gałęzią transportu. W transporcie mieszanym wyróżnić można:

 • transport kombinowany
 • transport bimodalny
 • transport multimodalny
 • transport intermodalny

Z kolei pojęcie transport współmodalny oznacza transport realizowany w zgodzie z europejską polityką współmodalności.

Określenie transport używane jest również odnośnie przesyłu informacji i energii, choć nie jest w pełnym znaczeniu transportem.

                                     

2. Funkcje transportu

Rozróżnia się podział funkcji transportu na pierwotne i wtórne. Do funkcji pierwotnych należą funkcje przewozowe i związane z tym funkcje przeładunkowe. Do funkcji wtórnych zalicza się przede wszystkim funkcję zabezpieczania dróg czyli budowy i utrzymania dróg, jak również funkcję odpowiedzialności.

                                     

3. Wpływ na środowisko

Transport należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. Przykładowo w 2005 roku w UE-27 sektor ten był odpowiedzialny za wygenerowanie 19% dwutlenku węgla około 984 megaton. Dlatego też Unia Europejska w ramach polityki zrównoważonego rozwoju transportu podejmuje skoordynowane działania na rzecz ograniczenia tego szkodliwego wpływu poprzez integrację polityki transportowej z polityką ekologiczną. Efektem tych działań jest m.in.: zaostrzanie norm dotyczących emisji spalin, promocja alternatywnych źródeł energii, oraz promocja środków transportu o mniejszym stopniu zużycia paliwa na tonę przewożonego ładunku.

Żegluga jest najbardziej ekologiczną i energooszczędną formą transportu. Dla przykładu średni ładunek węgla przewożony na jednej barce to tyle, ile drogą lądową musiałoby wieźć co najmniej 20 ciężarówek, produkując pięć razy więcej spalin. Natomiast 1 litr paliwa pozwala przemieścić statkiem na odległość 1 km aż 127 ton ładunku, podczas gdy koleją 97 ton, a samochodem jedynie 50 ton.                                     
 • środków transportu zbiorowego należą: w transporcie lądowym szynowym: kolej metro tramwaj w transporcie lądowym kołowym: autobus trolejbus w transporcie na
 • Transport drogowy jedna z gałęzi transportu w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu
 • Transport aktywny rodzaj przenikania związków chemicznych przez błony komórkowe, który zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub
 • oraz w strefie podmiejskiej. Transport miejski może odbywać się pieszo lub z wykorzystaniem odpowiednich środków: transportu indywidualnego np. rower
 • Transport intermodalny Intermodalny transport towarowy przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu Najważniejszą regułą jest
 • Transport Miejski i Regionalny istniejące od 1982 roku czasopismo naukowe wydawane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej
 • Transport w Berlinie odgrywa bardzo ważną rolę. Berlin jako stolica i największe miasto Niemiec oraz trzecie pod względem wielkości miasto Europy jest
 • Transport Jabbera bramka usługa działająca po stronie serwera umożliwiająca komunikację z innymi protokołami. Przykłady niektórych transportów Gadu - Gadu
 • Podział środków transportu jest zbliżony do podziału transportu Najprostszy obejmuje środki transportu wewnętrznego zwanego też transportem bliskim wewnątrz
 • Transport w Toruniu transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny i rowerowy na terenie Torunia. Toruń leży na skrzyżowaniu dróg tranzytowych biegnących
 • Transport lotniczy transport powietrzny czyli przemieszczanie drogą powietrzną osób lub towarów w którym środki transportu stanowią statki powietrzne
 • Transport kolejowy gałąź transportu lądowego obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę